Проекти


Проект BG05M2OP001-2.012-0001,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
"Образование за утрешния ден"


В 166 Спортно училище "Васил Левски" се сформираха две групи:
Спорт и дигитални умения - ръководител Валентина Грозданова;
Компютърни тренировки - ръководител Мария Бойчева.

Повече информация за проекта можете да получите на следния линк: oud.mon.bg