Проекти


Проект BG05M2OP001-2.012-0001,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
"Образование за утрешния ден"


В 166 Спортно училище "Васил Левски" се сформираха две групи за учебната 2019/2020 година:
Спорт и дигитални умения - ръководител Валентина Грозданова;
Компютърни тренировки - ръководител Мария Бойчева.

Работата по проекта продължава и през учебната 2020/2021 година. 
Ръководители на групите са Валентина Грозданова и Весела Маринова.
Група "Дигитален свят" включва ученици от VII и VIII клас, ръководител Валентина Грозданова.
Група "Сини мечти"  включва ученици от VII клас, ръководител Весела Маринова.

Повече информация за проекта можете да получите на следния линк: oud.mon.bg