График ДЗИ


Промяна на заповед ДЗИ за учебната 2019/2020 година

Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането
и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година


Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2019/2020 година