Документи за кандидатстване

1. Заявление, декларация - по образец.
2. Копие от ученическа книжка.
3. Акт за раждане - копие.
4. Медицинско свидетелство за здравословното и имунизационното състояние на ученика, издадено от личния лекар на ученика, удостоверяващо, че съответният спорт не е противопоказен.
5. Застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.