ПравилнициПлан-програма за действие 2020-2021 за Безопасност на движение по пътищата

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

 
Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището


Стратегия за развитие на училището

Разписание на учебните часове

Заявление за отсъствия по семейни причини

Практически насоки за действия при инцидент

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Процедура за налагане на санкции и мерки на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заявление за отсъствия на ученици по семейни причини


Заповед - пропускателен режим

План за сигурност при противодействие на тероризма

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието