18.09.2020 г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
В периода от 28.09.2020 г. до 12.10.2020 г. ще се проведат родителски срещи по следния график.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01.09.2020 г.

Учебници за учебната 2020/2021 година 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


26.08.2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г.
за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година

/userdata/uploads/files/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%E2%84%96%20155%20%D0%9E%D0%A2%2021%20%D0%AE%D0%9B%D0%98%202020%20%D0%93..pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03.06.2020 г.

Приравнителни изпити за новоприети ученици в началото на втори срок

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.05.2020 г.

Майска извънредна изпитна сесия КФО

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.05.2020 г.

Майска изпитна сесия за ученици СФО

​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.04.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

през следващата седмица /от 13.04. до 16.04./ учебните  занятия ще имат разтоварващ характер за учениците от 6 до 11 клас. Ще се провеждат само часовете по спортна подготовка. За същият период, учениците от 12 клас продължават дистанционното обучение  по учебни предмети от седмичното разписание. От 21.04. ще  продължи дистанционното обучение по настоящото разписание и график за всички ученици от 6 до 12 клас.

От ръководството

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31.03.2020 г.

На вниманието на родители и ученици.

Видео урок за регистрация в portal.office.com. След регистрация учителите и учениците ще могат да ползват MS Teams. Класните ръководители на 6 и 7 клас ще раздадат потребителски имена и пароли на учениците.

Линк с видео

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.03.2020 г.

Заповед за преминаване в дистанционна форма на обучение

166   СПОРТНО  УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ”
гр. София общ. Столична, р-н Подуяне ул” Константин Фотинов” № 4; тел. 847 38 60
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№ ………./ 14.03.2020 год.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, София-град и чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България 
I.НАРЕЖДАМ:
  Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител,  чрез възможностите на електронния дневник Школо, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и вайбър групите на класовете. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали  ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено учебно съдържание.
  Училищният психолог да извършват своята дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на консултативна и корекционна дейност в рамките на 5 часа дневно.
  При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищна сграда на 166. СУ при засилена дезинфекция и не допускане на струпване на хора в една класна стая/ помещение. Задължително използват лични предпазни средства.
  Заместник-директора по учебната дейност и  да премине към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения, в това число административна дейност и осъществяване на дистанционно обучение. При невъзможност - да извършват своята дейност при засилена дезинфекция в училищната сграда.
  Ръководител направление ИКТ и  да премине към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения, в това число всички дейности свързани АДМИН , НВО  ДЗИ, електронен дневник и други дейности свързани с осъществяване на дистанционно обучение. При невъзможност - да извършват своята дейност при засилена дезинфекция в училищната сграда.
   Домакин и помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище минимум един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Работникът –поддръжка работи по график за поддържане на сградата на училището.  Задължително използват лични предпазни средства.
    Административният персонал – ЗДАСД, ЗАС, главен счетоводител и технически секретар  да преминат към работа от дома при възможност, при невъзможност да изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.
     Служителят от звеното за охрана работи по изготвен график, като осъществява засилен пропусквателен режим и не допуска външни лица в сградата. Същият изпълнява своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на нужда.  Задължително използва лични предпазни средства.
     Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланка за отчитане на работно време в условията на извънредно положение до 13.30 часа всеки ден – приложение 1 към заповедта.II. ЗАБРАНЯВАМ:
     Достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището.  Препоръчвам комуникацията между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.  В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като служителят от звеното за охрана получи потвърждение по телефон от директора на училището.
     Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебната сграда е забранено.Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до 29.03.2020 година или второ нареждане. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти и се качи на сайта на училището!
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!
Нина Иванова
Директор на 166. Спортно  училище  „Васил Левски”
гр.София

15.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•          Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
•          Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
•          Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
•          Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
•          Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
•          Насърчавайте детето да бъде активно;
•          Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
•          Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
•          Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
•          Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!
 


19.02.2020 г.

Патронен празник на 166 Спортно училище "Васил Левски"

На 19.02.2020 г. от 11ч. в парк”Герена” и тази година всички ученици от 166СУ”Васил Левски”, както и техните учители и ръководство, отбелязаха 147 години от обесването на Васил Левски. Пред паметника на Дякона, който е и патрон на нашето училище, се проведе програма, в която ученици от 6 а клас изнесоха кратък рецитал,посветен на Апостола! Благодарим на Моника, Денислав, Милена, Ивайло, Джулия, които представиха достойно училището ни в тази инициатива! С гордост можем да отбележим,че и тази година наша ученичка-Милена Маркова от 6а клас, се нареди на престижното 3-то място в конкурса за есе на тема “Ако Левски беше жив...”, организирано от СК”Левски”, Дирекция “ПИСТ”към Столична община и район Подуяне. Наградата на Милена беше връчена от Владо Николов, който е и възпитаник на нашето училище! Другите участници в конкурса - Савина Ковачева от 7а клас, Симона Георгиева от 6а клас и Моника Младенова от 6а клас,получиха грамоти за участие от кмета на район Подуяне г-жа Ева Митова! Учениците, както и техните учители, поднесоха венец и цветя пред паметника на Апостола в парк “Герена”!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


24.01.2020 г.

Поради обявяване на грипна ваканция за област София-град в периода 27.01.2020 г. - 04.02.2020 г. се изменя графика на януарската изпитна сесия за ученици СФО. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.01.2020 г.

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2019 на 166 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
 

 • №1 –  ЯСЕН РАДЕВ – БОКС – ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН
 • №2 – ДЕНИС ДИМИТРОВ – КАНУ-КАЯК – II м. ЕП   и IV м. СП
 • №3 – СТОИЛ ПАЛЕВ,  АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,  ВЛАДИМИР ГЪРКОВ,  ЛАЗАР БУЧКОВ  – ВОЛЕЙБОЛ – II м. ЕП до 17г.
 • №4 – АДРИАН АНДРЕЕВ – ТЕНИС
 • №5 – ВИКТОР МАРКОВ – ТЕНИС – III м. ЕП и   V м. СП
 • №6 – НИКОЛАЙ ЗАФИРОВ  – БОКС – III м. ЕП
 • №7 – МОНИКА ЗАРКОВА – ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА – III м. отборно ЕП
 • №8 – ТЕОДОР ИЛИЕВ – КАРАТЕ КИОКУШИН – II м. Световна купа киокушин
 • №9 – ИЗАБЕЛА СОКОЛОВА – ЛЕКА АТЛЕТИКА – I м. - БП  и   ИВАЙЛО ПЕЙЗАНОВ  - I м. БП -КЛ.БОРБА
 • №10 – ДАНИЕЛА БРЪСНАРОВА  –  II м. БП - СВОБОДНА БОРБА  и   НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ – II м. БП - ДЖУДО
НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ФУТБОЛИСТ
 • МАРТИН ПЕТКОВ – национален състезател до 17 години
НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ
 • ЛЕОНОР БОЖАНОВА – национален състезател  ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • ТАТЯНА ВОЛОЖАНИНА – национален състезател  ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • ИВАНА НИКОЛОВА –  национален състезател СПОРТНА СТРЕЛБА
 • ВИКТОРИЯ БОЙНОВА– национален състезател СВОБОДНА БОРБА
 • ДЖЕРЕМИ  КОЛЕВ -  национален състезател БАСКЕТБОЛ
НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
 • ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ – БОКС
 • МАЯ НИКОЛОВА - ВОЛЕЙБОЛ
ОТБОР НА ГОДИНАТА
 •  ВОЛЕЙБОЛ - кадети--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.12.2019 г.

Януарска изпитна сесия за ученици на СФО

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


26.09.2019 г.

Учениците от 166 СУ „Васил Левски“ взеха активно участие в
 ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА 2019. 
Спортният панаир се проведе в зала „Арена Армеец“, 24 - 26 септември 2019 г.


14.09.2019 г.

 „ Да изчистим България заедно“ 
Учениците от 166 СУ „Васил Левски" се включиха с ентусиазъм в националната кампания  „Да изчистим България заедно“.
Спортистите от 6-ти и 7-ми клас сами изработиха плакат  и табелки с цветовете на кампанията и почистиха района около училището. Работиха бързо и ефективно и всички останаха доволни от резултата!
Само така, момичета и момчета!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.07.2019 г.

Августовска изпитна сесия
 
Поправителна изпитна сесия ДФО

Поправителна изпитна сесия КФО

Изпитна сесия СФО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28.06.2019 г.

Юлска поправителна изпитна сесия
 
Консултации по учебни предмети
 
 • Философия - В. Кръстева, 02.07. от 10,00 ч. в кабинет 5; 03.07. от 10,00 ч. в кабинет 5.
 • Български език и литература - В. Крумова, 03.07. от 12,00 ч. в кабинет 5; 04.07. от 12,00 ч. в кабинет 5.
 • Биология и ЗО - К. Райкова, 03.07. от 10,00 ч. в кабинет 13.
 • Физика и астрономия - Е. Манолева, 01.07. от 11,00 ч. в кабинет 20.
 • Биомеханика - Е. Манолева, 01.07. от 11,00 ч. в кабинет 20.
 • СПС, ТМФВ, ТМСТ - К. Валериева, 03.07. от 13,00 ч. до 15,00 ч. в кабинет 20, 04.07. от 12,00 ч. до 13,00 ч. в кабинет 20.
 • Химия и ООС - З. Барзева, 03.07. от 8,00 ч. до 12,00 в кабинет 2,  04.07. от 8,00 ч. до 12,00 в кабинет 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


01.06.2019 г.

Грамота за заслуги към Столична община
 
На 13 май 2019г. В театър "София "се проведе официална церемония по връчване на наградите на Столична община в областта на образованието под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на гр.София. Едно от малкото наградени училища е и нашето 166 Спортно училище "Васил Левски"! Честито на г-жа Нина Иванова и нека й пожелаем още много успехи, грамоти, награди и под нейно ръководство училището ни с гордост да носи името "Училище за шампиони".
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31.05.2019

Юнска изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед и график
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.04.2019 г.

На 17.04.2019 г. вокалната група към 166 СУ "Васил Левски" се представи успешно във фестивала
"Да подкрепим толерантността с музика и танци"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29.03.2019 г.

Пролетно почистване 2019 година

На 29.03.2019 г. 166 СУ взе активно участие в инициативата "Пролетно почистване на София 2019".
Учениците почистиха двора на училището и засадиха дръвчета.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.03.2019 г.

Родителска среща

На 21.03.2019 г. от 18,30 часа ще се проведе родителска среща.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.02.2019 г.

Почит към Апостола на свободата

На 19.02.2019 г.от 11ч.в парк "Герена"пред паметника на Васил Левски всички ученици от 166 Спортно училище "Васил Левски ",както и техните треньори,учители и родители,отбелязаха 146 години от гибелта на Апостола на свободата. Пред лика на Дякона ,който е и патрон на нашето училище,се проведе церемония по награждаване на участниците в конкурса за есе на тема "Левски за мен",организирано от СК"Левски ",Дирекция "ПИСТ"към Столична община и район Подуяне. С гордост можем да отбележим,че първите две места бяха за нашите ученици-Ана-Мария Папазова и Велизар Радков и двамата от 7 а кл.Призовете бяха връчени от Владо Николов ,който е и възпитаник на училището,както и неотразимата Ина Ананиева,която е и треньор в "училището за шампиони"! Учениците,както и техните учители и треньори,поднесоха венци и цветя пред паметника на Апостола!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.02.2019 г.

Патронен празник на училището

По случай 19 февруари учениците от 6 и 7 клас и техните учители по БЕЛ -Стела Христова,Милена Петрова и Димитрина Бисерова,направиха изложба,посветена на Апостола.Тя беше изложена в централното фоайе на третия етаж,за да може всички ученици,родители и гости през цялата седмица да прочетат есета ,посветени на патрона на нашето училище .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« 1 2 3 »